Fundusze Europejskie 2014-2020 

Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

 

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2020 r.

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania geometrycznych wzorców odkuwek matrycowych celem uruchomienia wysokowydajnej pierwszej partii produkcyjnej.

Planowane efekty

Planowane jest stworzenie linii demonstracyjnej bazującej na jednej z dostępnych linii pras kujących w zakładzie Kuźni Jawor, na której obecnie produkowany jest typoszereg odkuwek rozwidlonych w szczególności widłaki do kolumn sterowniczych samochodów. Bezpośrednim rezultatem prac B+R będzie wdrożenie do procesu produkcji wysokowydajnej linii do wytwarzania, dzięki czemu nastąpi skrócenie czasu produkcji geometrycznych wzorców odkuwek rozwidlonych

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:         21 196 217,73 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:     21 196 217,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:    8 478 487,09 PLN


W związku z realizacją projektu realizowanego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Kuźnia Jawor SA, do dnia 23.08.2016 r. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.


Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty - pdf

Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - pdf

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę aparatury niezbędnej do przeprowadzenia prac B+R w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Z powodu odmowy przez oferentów podpisania trójstronnej umowy sprzedaży w obowiązującym terminie  z wybranym przez Zamawiającego funduszem leasingowym oraz brakiem innych ofert przedmiotowe postępowanie ofertowe zostaje odwołane i pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na stanowisko konsultantów naukowych. Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na stanowisko konsultantów naukowych.

Zawiadomienie - pdf


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na specjalistyczną usługę badawczą. Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty - doc


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zawiadomienie - pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4 na realizację usług badawczych w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”


Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5  na realizację usługi badawczej w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 6  na realizację usługi badawczej w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2017 na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc
Załącznik nr 2 – Szablon umowy

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA nr 51A
Załącznik nr 2 - zamówienie
Załącznik nr 4 - wyniki badań materiału narzędziowego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2017
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2017 na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2017

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Załącznik nr 2 – Szablon umowy 1

Załącznik nr 3 – Szablon umowy 2

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 - Specyfik. nr 59 z dnia 16.12.2014 

Załącznik nr 2 - zamówienie

Załącznik nr 4 -  Wyniki badań materiału hutniczego

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja 60 z dnia 25.10.2016

Załącznik nr 2 - zamówienie

Załącznik nr 4 -  Wyniki badań materiału hutniczego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2017
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2017/1.1.1 na usługę badawczą w ramach projektu związaną z opracowaniem koncepcji elastycznej linii produkcyjnej

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Konkurs 1/2017/1.1.1 unieważniony

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2017/1.1.1

Wybór wykonawców


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

 Konkurs 2/2017/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr3/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Konkurs nr3/2017/1.1.1 anulowany


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2017/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Konkurs nr 4/2017/1.1.1 anulowany


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KONSTRUKTORA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 5/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 5/2017/1.1.1

Zawiadomienie


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018

na dostawę niezbędnych narzędzi obróbczych w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2018

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/1.1.1

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 1/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs 1/2018/1.1.1 anulowany


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/1.1.1

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/1.1.1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Konkurs 3/2018/1.1.1 anulowany


Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2018/1.1.1

 NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 4/2018/1.1.1

Zawiadomienie

  

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5/2018/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 5/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 5/2018/1.1.1

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/1.2

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 1/2018/1.2

Formularz oferty - doc

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/1.2

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018/1.2


Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Informujemy, że został zaktualizowany plik Zapytanie ofertowe 2/2018/1.2. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian

Wykaz wprowadzonych zmian

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/1.2

Zawiadomienie


 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/1.2

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2018/1.2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Informujemy, że został zaktualizowany plik Zapytanie ofertowe 3/2018/1.2. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian

Wykaz wprowadzonych zmian

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2018/1.2

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2018/1.2

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2018/1.2

Formularz oferty - doc

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 4/2018/1.2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 6/2018/1.1.1

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 6/2018/1.1.1

Formularz oferty - doc

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 6/2018/1.1.1

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018

NA  ZAKUP  MYJKI DO MATRYC

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik
Zapytanie ofertowe 2/2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018

Zawiadomienie